Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

skrzynka ePUAP naszego przedszkola

/P9Siemianowice/domyslna

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 9 przekazuje informacje w związku z wydanym

Zarządzeniem nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,poz.713 z poźn. zm.), art 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (jednolity tekst Dz.U.z 2020r).

 zarządzam , co następuje

&1.Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumetów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina siemianowice Śląskie, wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

&2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Edukacji 

&3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

&4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Prezydent Miasta - Rafał Piech

Zaparafowali:

Drugi zastepca Prezydenta Miasta - Marta Suchanek-Bijak

Naczelnik Wydziału Edukacji- Anna Sobieraj

Starszy Inspektor Wydziału Edukacji-Oliwia Mroczkowska

Sprawdził pod względem formalnoprawnym:

Radca Prawny

Maciej Bieniak

Załącznik do Zarzadzenia nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  z dnia 18 stycznia 2021r

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodzicow deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

22.02.2021-28.02.2021

------------------------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2021- od godz.8.00

29.03.2021-do godz.15.00

26.07.2021-od godz.8.00

09.08.2021. -do godz.15.00

3

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2021-23.04.2021

10.08.2021.-23.08.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2021.-godz.8.00

25.08.2021 -godz.8.00

5

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2021-od godz.8.00

30.04.2021.-do godz.15.00

25.08.2021.-od godz.8.00

27.08.2021 -do godz.15.00

6 Podanie do publiczej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  05.05.2021 -godz.8.00 30.08.2021.-godz.8.00

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "REKRUTACJA 2021/2022"

załacznik z podpisami

2021-02-04
0.00

zarządzenie z podpisami

2021-02-04
0.00

zarzadzenie

2021-02-08
0.00

terminy rekrutacji

2021-02-08
0.00
Nazwa pliku i opis
Modyfikowany
Pobierz
Rozmiar [MB]