KRYTERIA I ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEMIANOWICACH ŚL. NA ROK SZKOLNY 2019/2020


Podstawa prawna: 

1)Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

2)Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy –Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.poz.2245)

3)Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli , szkół i placówek

(Dz. U. z 21 marca 2017r. poz.610)

Uchwała Nr 27/2019 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
24  stycznia 2019

Zarządzenie nr 201/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 lutego 2019

 

Kryteria przyjęcia dzieci do Przedszkola nr 9

Rekrutacja odbywać się będzie w sposób elektroniczny z platformy VULCAN.

Od dnia 04.03.2019 do dn. 21.03.2019 rodzice są zobowiązani do zalogowania się na adres  strony www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

i postępowania wg instrukcji tj. należy wypełnić wniosek wraz z oświadczeniami, wydrukować wniosek i oświadczenia.

Wniosek (w formie papierowej) należy złożyć tylko w jednostce wskazanej na I miejscu listy preferencji w terminie określonym

w harmonogramie.

1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl. W pierwszej kolejności dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 9 , komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)

 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wymagane dokumenty potwierdzające kryterium

 1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, oraz oświadczenie, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą

Jeżeli na  pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów  lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:

 • kandydat objęty obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym- 50 pkt.
 • Kandydat, którego obydwoje rodziców/ prawnych opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się  w trybie dziennym oraz kandydat wychowywany samotnie przez pracującego albo prowadzącego działalność gospodarczą  lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/ prawnego opiekuna–  
  20 pkt. 
  (zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu , a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności )
 • Kandydat, którego jedno z rodziców / prawnych opiekunów pracuje zawodowo albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym    –  
  10 pkt.

 (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu , a w przypadku samozatrudnienia oświadczenie o prowadzeniu działalności )

 • Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu do którego został złożony wniosek o przyjęcie   8 pkt.
  (oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów)
 • Kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej –10 pkt

( zaświadczenie dyrektora  placówki opiekuńczo-wychowawczej)

 • Kandydat , w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych

Do 50%kwoty -10 pkt

Powyżej 50% do 100% kwoty – 5 pkt

Powyżej 100% do 120% kwoty 3 pkt

Powyżej 120% kwoty -2 pkt

 

Wnioski podpisane przez rodziców  wraz załącznikami będą przyjmowane w:

Przedszkolu nr 9 ul. Okrężna 17

od 4 marca 2019 od godz. 8:00 do 21 marca 2019 do godz. 17:30

Każde oświadczenie powinno być podpisane
przez OBOJGA rodziców/ prawnych opiekunów .

O przyjęciu dziecka do przedszkola
nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2019 – 21.03.2019

05.07.2019-

18.07.2019

2

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagą
w postępowaniu rekrutacyjnym.

22.03.2019 – 05.04.2019

19.07.2019-

29.07.2019

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2019

30.07.2019

4

Dalsze postępowanie rekrutacyjne – potwierdzenie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.2019- 15.04.2019

31.07.2019-

13.08.2019

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2019

14.08.2019