Deklaracja dostępności do pobrania

Polityka ochrony danych osobowych do pobrania

Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

skrzynka ePUAP naszego przedszkola

/P9Siemianowice/domyslna

REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 9 przekazuje informacje w związku z wydanym

Zarządzeniem nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,poz.713 z poźn. zm.), art 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (jednolity tekst Dz.U.z 2020r).

 zarządzam , co następuje

&1.Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumetów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina siemianowice Śląskie, wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

&2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Edukacji 

&3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

&4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Prezydent Miasta - Rafał Piech

Zaparafowali:

Drugi zastepca Prezydenta Miasta - Marta Suchanek-Bijak

Naczelnik Wydziału Edukacji- Anna Sobieraj

Starszy Inspektor Wydziału Edukacji-Oliwia Mroczkowska

Sprawdził pod względem formalnoprawnym:

Radca Prawny

Maciej Bieniak

Załącznik do Zarzadzenia nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  z dnia 18 stycznia 2021r

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodzicow deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

22.02.2021-28.02.2021

------------------------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2021- od godz.8.00

29.03.2021-do godz.15.00

26.07.2021-od godz.8.00

09.08.2021. -do godz.15.00

3

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2021-23.04.2021

10.08.2021.-23.08.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2021.-godz.8.00

25.08.2021 -godz.8.00

5

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2021-od godz.8.00

30.04.2021.-do godz.15.00

25.08.2021.-od godz.8.00

27.08.2021 -do godz.15.00

6 Podanie do publiczej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  05.05.2021 -godz.8.00 30.08.2021.-godz.8.00

 

UCHWAŁA NR 174/2020

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt 1, art. 131 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.)

Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:

§ 1 1. Określić kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, które zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 1. Przyznać każdemu kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, które zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w ust. 1, które zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

§ 3 Traci moc uchwała nr 27/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Sla 2019.910).

§ 4 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Barbara Patyk- Płuciennik

Id: C5A4AE53-2C48-4EF9-90E1-7162B8FC3D44. Podpisany                                                                      Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczba punktów przyznana każdemu kryterium (wartość kryterium) oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

Wymagane dokumenty potwierdzające kryterium

1

Rodzice/opiekuni prawni kandydata pracują zawodowo albo prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym  bądź rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

20 pkt

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku

samozatrudnienia oświadczenie

o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie

potwierdzające naukę zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia.

2

Kandydat, którego rodzic/opiekun prawny pracuje zawodowo albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym.

10 pkt

3

Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego został złożony wniosek o przyjęcie.

8 pkt

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

4

Kandydat         umieszczony     w             placówce opiekuńczo-wychowawczej.

8 pkt

Zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.

5

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

8 pkt

Orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora (kopia)

lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej

o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

 

Kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa  domowego wynosi odpowiedni procent kwoty

 

 

6.

dochodu, o której mowa  w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów.

do 50% kwoty

10 pkt

powyżej 50% do 100% kwoty

5 pkt

powyżej  100% do 120% kwoty

3 pkt

powyżej 120%  kwoty

2 pkt

Id: C5A4AE53-2C48-4EF9-90E1-7162B8FC3D44. Podpisany                                                                      Strona 1

 

 

 

 

PROCEDURA

bezpiecznego postępowania w sytuacji
wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego
pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.

Spis treści:

 1. Cel procedury,
 2. Podstawy prawne procedury,
 3. Przedmiot i zakres działania,
 4. Opis postępowania,
 5. Odstępstwa od procedury,
 6. Dokumenty związane,
 7. Odpowiedzialność.

 

Opracowanie:

 

Biuro Doradztwa Zawodowego
oraz Szkoleń w Dziedzinie BHP i Ppoż.

- bhp     „AB-bhp” Andrzej Brol

40-748 Katowice ul. Karasiowa 52

Tel. +48 608-04-14-07

 

 

 

Zatwierdził:

DYREKTOR

MONIKA KORFANTY

 

Siemianowice Śląskie, maj 2020r.

 
 1. Cel procedury
  1. Stworzenie bezpiecznych warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających właściwe przestrzeganie wszystkich zaleceń związanych z ograniczeniem ryzyka zaka­żenia COVID-19 w stosunku do pracowników i dzieci pozostających pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich (w dalszej treści procedury nazywanego Przedszkolem)
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia COVID-19 na terenie Przedszkola.
  3. Ustalenie sposobu bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
 2. Podstawy prawne procedury
  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób za­kaź­nych u ludzi (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.).
  3. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia
   i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowa­nia przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podsta­wie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567).
 3. Przedmiot i zakres obowiązywania
  1. Przedmiotem procedury są zasady bezpiecznego postępowania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19.
  2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Przedszkola.
 4. Opis postępowania.
  1. postanowienia ogólne.
   1. Niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 to w szczególności:
    1. kaszel,
    2. duszności i kłopoty z oddychaniem,
    3. temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C,
    4. objawy przeziębieniowe,
    5. ból mięśni i ogólne zmęczenie.

(źródło informacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus )

   1. W Przedszkolu jako miejsce, gdzie będzie można odizolować osobę u której wystą­piły niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19 wyznaczone jest gabinet logopedy
   2. Wyznaczone pomieszczenie jest wyposażone w:
    1. płyn do dezynfekcji,
    2. środki ochrony indywidualnej (rękawice ochronne i maseczki zasłaniające usta i nos)
    3. miejsce do leżenia,
    4. miejsce do siedzenia,
    5. woda do picia (min. 2 butelki),
   3. Wyznaczone pomieszczenie posiada dostęp do niezależnej ubikacji, z której do czasu zakończenia izolacji, nie mogą korzystać inne osoby.
  1. Postanowienia szczegółowe.
   1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 u osoby dorosłej (pracownika):
    1. pracownik nie może przychodzić do pracy, jest zobowiązany pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiolo­giczną, od­działem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia za­dzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19,
    2. pracownik nie może być dopuszczony do pracy, jest zobowiązany wrócić bezpośrednio do domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sani­tarno-epidemiologiczną, od­działem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony COVID-19,
    3. w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik jest zobowiązany natychmiast powiadomić o tym fakcie dyrektora (również w sytuacji kiedy objawy wystąpią poza godzinami i miejscem pracy),
    4. dyrektor, który powziął informację o wystąpieniu u pra­cow­nika objawów sugerujących zakażenie COVID-19, jest zobowiązany:
     1. natychmiast odsunąć pracownika od pracy,
     2. umieścić pracownika w wyznaczonym pomieszczeniu odpowiednio do postanowień pkt. 4.1.2.,
     3. wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
     4. powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiolo­giczną w Katowicach,
     5. stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
    5. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących zakaże­nie COVID-19 u dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola:
     1. nauczyciel dziecka, który powziął informację o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, jest zo­bowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora Przedszkola,
     2. umieścić dziecko wraz ze wskazanym przez dyrektora Przedszkola opieku­nem w wyznaczonym pomieszczeniu, odpowiednio do postanowień pkt. 4.1.2.,
     3. wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci,
     4. dyrektor Przedszkola powiadamia:
   1. powiatową stację sanitarno-epidemiolo­giczną w Katowicach,
   2. rodziców / opiekunów,
   3. organ prowadzący Przedszkole,
     1. stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
   4. Osoby przebywające w pomieszczeniu, o którym mowa w pkt. 4.1.2. w związku z wystąpieniem niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19 nie mogą pod żadnym pozorem opuszczać pomieszczenia oraz kontaktować się bez­pośrednio z innymi osobami (możliwy wyłącznie kontakt drogą telefoniczną lub inną pośrednią metodą np. przez interkom lub radiotelefon).
   5. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba (pracownik lub dziecko), u której wystąpiły niepoko­jące objawy sugerujące zakażenie COVID-19, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w Przedszkolu proce­durami i ustaleniami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, po­ręcze, uchwyty itp.).
   6. Należy ściśle stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
   7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części / czę­ściach Przedszkola, w których przebywała osoba u której wystąpiły niepokojące ob­jawy sugerujące zakażenie COVID-19.
   8. Osoby z listy, o której mowa w pkt. 4.2.5., poinformować o zaistniałej sytuacji, a w przypadku gdy są to dzieci, poinformować ich rodziców / opiekunów oraz wskazać na konieczność stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
  1. Postanowienia końcowe.
   1. W sytuacja nieprzewidzianych w niniejszej procedurze, decyzje podejmuje dyrek­tor Przedszkola.
   2. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie właściwego postępowania, dyrek­tor Przedszkola kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w Katowicach w celu konsultacji lub uzyskania porady.
   3. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego in­spektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
   4. Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/lub medyczne są nad­rzęd­ne w stosunku do postanowień niniejszej procedury.
   5. Z treścią niniejszej procedury należy zapoznać rodziców / opiekunów dzieci pozo­stających pod opieką Przedszkola i w razie potrzeby wyjaśnić zawarte w niej za­pisy.
 1. Odstępstwa od procedury

Od niniejszej procedury nie ma odstępstw.

 1. Odpowiedzialność
  1. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wszelkich środków niezbęd­nych do realizacji postanowień niniejszej procedury.
  2. Odpowiedzialność za zapoznanie pracowników z treścią niniejszej procedury ponosi dy­rektor Przedszkola.
  3. Odpowiedzialność za zapoznanie rodziców / opiekunów dzieci pozostających pod opie­ką Przedszkola i w razie potrzeby wyjaśnienie zawartych w niej zapisów ponosi nauczyciel.
  4. Odpowiedzialność za realizację działań określonych w procedurze ponoszą wszyscy pra­cownicy.
  5. Nadzór na realizacją działań określonych w procedurze sprawuje dyrektor Przedszkola.
  6. Odpowiedzialność za bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://gis.gov.pl/, a także obowiązujących przepisów prawa ponosi dyrektor Przedszkola.
  7. Nadzór całościowy nad realizacją działań określonych w procedurze sprawuje Dyrek­tor Przedszkola.
 1. Dokumenty związane z procedurą

Ustalenia Dyrektora w celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19 dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich.

 

 

 

USTALENIA DYREKTORA

 

W celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19
dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich,
działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

ustalam następujące, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa:

 • wszyscy pracownicy, przed wznowieniem opieki nad dziećmi winni być ponownie zapoznani z obowiązującymi instrukcjami i procedurami higieniczno – sanitarnymi (HACCP i inne obo­wiązujące w Przedszkolu) oraz niniejszymi ustaleniami za pisemnym potwierdzeniem;
 • dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, konieczne dla zachowania zdrowia należy udostęp­nić do wiadomości rodziców / opiekunów dzieci pozostających pod opieką Przedszkola i w razie potrzeby odpowiednio wyjaśnić;
 • w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu pro­wadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2 (przy zachowaniu zasady, że minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego nauczyciela);
 • grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali (wprowadza się zakaz łączenia grup);
 • do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • ogranicza się rotację nauczycieli pomiędzy grupami, podczas sprawowania opieki nad dziećmi do sytuacji koniecznych, uzasadnionych (decyzję, każdorazowo podejmuje dyrek­tor);
 • osoby z grupy podwyższonego ryzyka zakażenia (kobiety ciężarne, karmiące dziecko piersią, po przebytych ciężkich chorobach lub operacjach, powyżej 60 roku życia) w miarę możliwo­ści nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze;
 • zabawki, których nie można dezynfekować w prosty sposób (np. „pluszaki”), należy usunąć z pomieszczeń pobytu dzieci, zmagazynować w bezpiecznym miejscu i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz zniszczeniem, wykorzystywane do zajęć przybory spor­towe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie dezynfekować;
 • obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów;
 • do Przedszkola dzieci przyprowadzają wyłącznie zdrowi i nie poddawani aktualnie kwarantannie rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami chorobowymi mogącymi sugerować zakażenie lub w razie uzasadnionego podejrzenia złamania kwarantanny, nie zostaną wpuszczone na teren Przedszkola, o podejrzenia złamania kwarantanny zostaną dodatkowo powiadomione służby sanitarne;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola;
 • do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugeru­jących chorobę zakaźną;
 • wprowadza się zasadę mierzenia temperatury i wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka (rodziców należy pouczyć o ewentualnych konsekwencjach zatajenia istotnych informacji mogących świadczyć o zakażeniu dziecka, domowników lub kwarantannie tych osób, w tym odpowiedzialności karnej z Art. 165. § 1 ust. 1 Kodeksu karnego - pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8);
 • ustala się dopuszczalną temperaturę 37,5 C
 • należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka również w trakcie pobytu w Przedszkolu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystą­pienia niepokojących objawów chorobowych (brak takiej zgody jest równoznaczny z rezy­gnacją rodziców / opiekunów z pobytu dziecka pod opieką Przedszkola);
 • zostanie zakupiony termometr bezdotykowy w celu mierzenia temperatury dzieciom oraz pracownikom przebywającym na terenie Przedszkola:
 • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie może przebywać w Przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontak­towania się z lekarzem;
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Przedszkola oraz nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rę­kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
 • przy drzwiach wejściowych należy zorganizować stanowisko do dezynfekcji i umieścić in­formację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe (nie dotyczy dzieci), wchodzące do Przedszkola;
 • należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (maseczki, przyłbice);
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m;
 • rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola(krótki korytarz) z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem na 15 m2 (in­formacja dotycząca maksymalnej ilości osób zostanie uwidoczniona na drzwiach wejścio­wych Przedszkola);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na terenie Przedszkola może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci - ro­dzeń­stwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do ogrodu przedszkolnego. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie Przedszkola osób nie będą­cych pracownikami wykonującymi czynności służbowe (z wyłączeniem ogrodu przedszkolnego);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na teren budynku zabrania się wnoszenia to­reb, siatek i innych pojemników np. z zakupami (nie dotyczy damskich torebek i męskich sa­szetek na dokumenty) oraz zbędnych przedmiotów np. rowerki, hulajnogi itp. (nie dotyczy wózków dziecięcych);
 • należy zaktualizować wszystkie numery kontaktowe do rodziców i opiekunów dzieci oraz uczulić te osoby na konieczność bezwzględnego odbierania telefonów z Przedszkola (można za­chęcać rodziców / opiekunów do przypisania charakterystycznego, wyraźnego dzwonka do kontaktu „Przedszkole”);
 • należy uzupełnić istniejące wykazy telefonów o numery do: organu prowadzącego, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym;
 • pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m;
 • personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
 • wprowadza się zakaz wchodzenia do budynku Przedszkola osób trzecich (np. dostawcy materia­łów i/lub usług) z wyłączeniem sytuacji awaryjnych uniemożliwiających normalne funkcjo­nowanie placówki;
 • dostarczane z zewnątrz towary, materiały należy odbierać od dostawców przed wejściem do budynku z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczka, rękawice ochronne);
 • dostarczone z zewnątrz towary, materiały należy poddać dezynfekcji za pomocą środków dezynfekujących. Towary, materiały, które nie mogą być dezynfekowane płynnym środkiem dezynfe­kującym należy poddać „kwarantannie” przez min. 48 godz. w wyznaczonym do tego celu pomiesz­czeniu (nie dotyczy produktów spożyw­czych);
 • sale, w których organizowane są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w spo­sób eliminujący powstawanie przeciągów i/lub wychłodzenie dzieci;
 • zaleca się korzystanie, pod nadzorem nauczycieli z istniejących na terenie Przedszkola placu za­baw;
 • wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, należy tak zorganizować aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie (dyrektor opracuje stosowny harmonogram); plac zabaw może być decyzją Dyrektora zamknięty – wyłączony z użytkowania
 • każdorazowo przed wyjściem dzieci na plac zabaw należy przeprowadzić dezynfekcję sprzę­tu na placu zabaw, nie zdezynfekowany sprzęt musi być oznaczony taśmą zabezpie­czającą przed jego używaniem;
 • obowiązuje absolutny zakaz wychodzenia poza teren Przedszkola;
 • podczas zabaw, należy preferować używanie przez dzieci różnych egzemplarzy zabawek (eli­minować sytuacje gdzie dzieci bawią się tą samą zabawką, jedno po drugim), w przypadku pojedynczych egzemplarzy zabawek, przed przekazaniem zabawki kolejnemu dziecku, na­leży ją zdezynfekować;
 • wzmóc nadzór nad zabawami (zachowaniami) dzieci, każdorazowo zabawka, która była wkładana przez dziecko do buzi musi być bezwzględnie umyta i zde­zynfekowana przed odłożeniem jej na półkę lub przekazaniem innemu dziecku;
 • w miarę możliwości powstrzymywać dzieci od wzajemnych, bliskich kontaktów (przytulanie, całowanie tzw. „buziaczki” itp.),
 • zabawy należy organizować w taki sposób, aby w miarę możliwości zachować bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi, unikać zabaw wymagających bliskiego kontaktu dzieci lub sku­pisk,
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zapewnia się środki do mycia i de­zynfekcji rąk;
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są instrukcje HACCP bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk (w przypadku zauważenia jej ubytku należy niezwłocz­nie powiadomić o tym dyrektora w celu nie­zwłocznego uzupełnienia braku;
 • umieścić obrazkową instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach higie­niczno – sanitarnych dzieci, podczas mycia rąk przez dzieci zachęcać do mycia zgodnie z in­strukcją,
 • do odwołania zawiesza się proces edukacyjno - profilaktycznego mycia przez dzieci zębów w Przedszkolu,
 • wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice), a także fartuchy z długim ręka­wem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji);
 • wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony indy­widualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
 • codzienne prace porządkowe, należy przeprowadzać starannie ze szczególnym uwzględnie­niem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania po­wierzchni do­tykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów biurek, stołów i stolików w salach;
 • przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zawartych w Karcie charakterystyki lub znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomiesz­czeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służą­cych do dezynfekcji;
 • należy wzmóc nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi;
 • korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników jest możliwe wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieciom napoje podaje wyłącznie osoba dorosła- pracownik;
 • przed wydaniem posiłków dzieciom oraz po zakończeniu ich spożywania należy zdezynfeko­wać powierzchnie stolików i krzesełka;
 • przed spożyciem posiłku dzieci muszą bezwzględnie umyć ręce (zgodnie z instrukcją);
 • posiłki powinny być pozostawione na wózku gastronomicznym przed wej­ściem do kuchni, do pomieszczeń pobytu dzieci posiłki są dostarczane przez opiekunów danej grupy;
 • po spożyciu posiłku, puste naczynia są wystawiane na zewnątrz na wózek gastronomiczny prze opiekunów danej grupy, a następnie odbierane przez personel kuchenny unikając kontaktu z pozostałymi pracownikami;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia personelu kuchennego do pomieszczeń pobytu dzieci;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób niezwiązanych z przygotowa­niem posiłków do pomieszczeń w których przygotowuje się posiłki (kuchnia);
 • osoby wydające posiłki dzieciom oraz wspomagające dzieci podczas jedzenia muszą bezwzględnie umyć ręce i zdezynfekować ręce (zgodnie z instrukcją),
 • należy wzmóc nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji i procedur HACCP pod­czas wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłków;

UWAGA !

 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w od­rębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem minimum 2 m odle­głości od innych osób) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego ode­brania dziecka ze Przedszkola;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pra­cownika, lub dziecka) należy postępować ściśle zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19” stanowiącą załącznik do niniejszych ustaleń;

 

Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/ lub medyczne są nadrzędne w stosunku do niniejszych ustaleń.

 

Niniejsze ustalenia obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola.

 

Załączniki:

 1. Procedura bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19

 

 

 

 

Opracowanie:

 

Biuro Doradztwa Zawodowego
oraz Szkoleń w Dziedzinie BHP i Ppoż.

- bhp     „AB-bhp” Andrzej Brol

40-748 Katowice ul. Karasiowa 52

Tel. +48 608-04-14-07

 

                                                                

zatwierdził:

DYREKTOR

Monika Korfanty