Polityka ochrony danych osobowych do pobrania:

Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

REKRUTACJA 2020/21

Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Zapisy do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” ul. Okrężna 17
na rok szkolny 2020/2021

 

W dniach od 24 lutego do 9 marca 2020 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa
do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny
będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego -

www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

 

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na stronie
internetowej i  wprowadzają dane do  formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany 
z ewentualnymi załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY
PRZEZ OBOJE RODZCÓW.

 

Rodzice mogą logować się do systemu od 24 lutego 2020 roku godz. 8.00
do 9 marca 2020 roku do godz.15.00.

 

Lista przyjętych dzieci zostanie
ogłoszona 20 kwietnia 2020 roku godz. 8.00

 

W procesie naboru nie uczestniczą  dzieci już uczęszczające do przedszkola,
których rodzice składają pisemną 
"Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego".

 


 

 

Kryteria i zasady
przyjmowania dzieci do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką” ul.Okrężna 17
na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
  ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania
  postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737) .
 • Uchwała nr 174/2020 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 stycznia 2020 r.
 • Zarządzenie nr 947/2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
  z dnia 31 stycznia 2020 r.


Do Przedszkola nr 9 „Pod sosenką”  przyjmowane będą :

 • dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śląskie,
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu nr 9,
  Komisja Rekrutacyjna zastosuje kryteria wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia
  14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  I.   Kryteria rekrutacji do przedszkola oraz dokumenty stwierdzające
       spełnianie przez kandydata tych kryteriów:


1.   Na pierwszym etapie naboru brane będą pod uwagę łącznie, następujące
      kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
  (oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata),
 • niepełnosprawność kandydata,
  (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  (orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej
  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawny),
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
  dziecka wspólnie z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej);

Dokumenty poświadczające spełnianie powyższych kryteriów mogą być składane
w postaci kopii, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzca kandydata.

Wymienione kryteria mają jednakową wartość.


2.  Jeżeli w pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów
     lub przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie naboru będą brane
     pod uwagę dodatkowe kryteria, zawarte w Uchwale nr 174/2020 Rady Miasta
     Siemianowic Śląskich, z dnia 30 stycznia 2020 roku:

 • kandydat, którego obydwoje rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo
  albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym
  oraz kandydat wychowywany samotnie przez pracującego albo prowadzącego
  działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego
  opiekuna     -    20 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia
  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie
  potwierdzające naukę zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)
 • kandydat, którego jedno z rodziców/prawnych opiekunów pracuje zawodowo
  albo prowadzi działalność gospodarczą lub uczy się w trybie dziennym    –    10 pkt

  (zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, a w przypadku samozatrudnienia
  oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub rolnej i/lub zaświadczenie
  potwierdzające naukę zawierające informację o planowanym terminie jej ukończenia)        
 • rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w kolejnym roku
  szkolnym w przedszkolu, do którego został złożony wniosek
  o przyjęcie   -  8 pkt                                                                                                            

  (oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
 • kandydat umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej   –   8 pkt
  (zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej)
 • kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta
  rodziny   -   8 pkt(orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego nadzór kuratora (kopia)
  lub zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny
  wsparciem asystenta)
 • kandydat, w którego rodzinie dochód na jednego członka gospodarstwa
  domowego wynosi odpowiedni procent kwoty  dochodu, o której mowa
  w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  tj.

  -   do 50 % kwoty 674,00 zł., czyli do 337,00 zł.  -  10 pkt                                                                                                                                     
  -   od kwoty 337,01 zł. do kwoty 674,00 zł.  -  5 pkt                                                                                                                                                  
  -   od kwoty 674,01 zl. do kwoty 808,80 zł.  3 pkt   
  -   powyżej 120 % kwoty 674,00 zł., czyli powyżej kwoty 808,81 zł .  -  2 pkt   
  (oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów)                                                                                                                                                                             - 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA 
będzie ogłoszona dn. 03.04. 2020 r. godz. 8.00

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA
będzie dostępna do wglądu dn. 20.04 2020 r. godz. 8.00

 

Załącznik do Zarządzenia nr .947./2020 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 31 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie 

 

 

L.P

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN

 W POSTĘPOWANIU

REKRUTACYJNYM

TERMIN

W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

 

Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2020-17.02.2020

------------------------

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24.02.2020-od godz.8.00

09.03.2020 do godz. 15.00

30.07.2020 od godz.8.00

05.08.2020 do godz.15.00

 

2.

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

10.03.2020-31.03.2020

06.08.2020-21.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

03.04.2020-godz.8.00

24.08.2020 godz.13.00

4.

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

03.04.2020 od godz.8.00

16.04.2020 do godz.15.00

24.08.2020 od godz. 8.00

26.08.2020 do godz.15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.04.2020 godz.8.00

28.08.2020 godz.8.00

 

 

 

NASZE PRZEDSZKOLE- GALERIA

 

Sale zajęć dla dzieci są przestronne, kolorowe, wyposażenie dostosowane jest do grup wiekowych, w każdej sali są kąciki do rozwijania zainteresowań, a więc  oprócz kącików czytelniczych są np, kącik muzyczny, kącik  plastyczny, bądź kącik z przyborami gimnastycznymi.

Schludne, wielobarwne wnętrza,odnowione parkiety, kolorowe dywany oraz wymieniona stolarka drzwiowa powodują, że wnętrza są przyjazne dzieciom i zachęcają do pobytu i zabawy,.

Każda z  sal, oprócz jednej, wyposażona jest w oddzielną toaletę z ubikacjami i uwywalkami ułatwiającymi korzystanie dzieciom  w codziennych czynnościach higienicznych.

Warty jest również podkreślenia fakt wymiany  stolików i krzesełek, które są wielkościowo dostosowane do wzrostu dzieckai i oznaczone innym kolorem.

Doskonale dobrane pomoce dydaktyczne oraz zabawki pozwalają na miłe spędzenie dnia przedszkolnego.

W sali języka angielskiego, gdzie dzieci nie siedzą na krzesełkach tylko na kolorowych poduchach jest wiele plansz i ilustracji, które w wymowny sposób zaznajamiają  pociechy ze słówkami obcojęzycznymi.

Gabinet logopedy i pedagoga też został wyremontowany i wyposażony w gry dydaktyczne i programy komputerowe.

W szatni są nowe szafki dla każdego dziecka, z półkami i wieszaczkami. Na ścianach wyeksponowane są prace plastyczne dzieci z poszczególych grup oraz niezbędne informacje dla rodziców.

Na uwagę zasługuje rówież ogród przedszkolny z urządzeniami dla dzieci oraz mnóstwem zieleni sprzyjającej wypoczynkowi.

Warto nadmienić,że budynek przedszkolny, mimo że wygodny i funkcjonalny nie jest tak bardzo ważny jak nasza przedszkolna społeczność czyli 125 uśmiechniętych, radosnych przedszkolaków, ich rodzice oraz  personel przedszkola.