PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Nazwa placówki: Przedszkole Nr 9
Imię i nazwisko dyrektora: mgr Teresa Lato
Adres: ul. Okrężna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
Imię i nazwisko autora: Magdalena Gronkowska

CELE:

 1. Integrowanie zabiegów wychowawczych:
 • uzgodnienie sposobów reagowania na bodźce, zadania, wymagania w domu i w przedszkolu;
 • uzgadnianie rodzaju, kierunku, zakresu działań wychowawczych wspólnie realizowanych w przedszkolu i w domu;
 1. Wspieranie rodziców poszukujących sposobów zmiany relacji między dziećmi:
 • wspólne i indywidualne działania rodziców, nauczycieli, dzieci;
 • poszukiwanie przyczyn „złych zachowań” dzieci i sposobów reagowania na nie;
 • organizowanie doradztwa metodycznego, psychologicznego, pedagogicznego.
 1. Współudział w organizowaniu edukacji, wspomaganie ze strony nauczycieli działań wychowawczych rodziców poprzez:
 • zbieranie informacji o zachowaniu dziecka w domu;
 • informowanie na bieżąco o postępach bądź trudnościach dzieci;
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych;
 • możliwość obserwowania dzieci w trakcie zajęć z całą grupą;
 • stworzenie klimatu wzajemnego zaufania i szacunku we wspólnych kontaktach

ZAKRES DZIAŁANIA:

 1. ciągłe  rozwijanie i poszerzanie współpracy z rodzicami poprzez poszukiwanie ciekawych form wspólnego działania
 2. otwartość i duża dyspozycyjność ze strony nauczycieli i dyrektora.
 3. poszerzanie umiejętności młodych nauczycieli w zakresie prawidłowych relacji i współpracy z rodzicami.
 4. uczenie się odpowiedniego podejścia i sposobu rozmowy z rodzicami różnego typu (rodzic dramatyzujący, kontrolujący, podejrzliwy, wycofany, świadomy, awanturniczy, bierno – agresywny, zależno – roszczeniowy).
 5.  otwartość i przychylność ze strony dyrektora i nauczycieli oraz personelu administracyjnego przedszkola w stosunku do rodziców.

Nasza placówka cechuje się dużą otwartością i przychylnością w stosunku do rodziców. Przedszkole ze względu na dbałość o dobro dzieci, opiekę na najwyższym poziomie, dokłada wszelkich starań, by codzienny kontakt i współpraca z rodzicami była jak najlepsza i owocna.

 • Każdego dnia podczas przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola  rodzic ma możliwość wejścia do sali, krótkiej, ale codziennej obserwacji dziecka podczas kontaktu z rówieśnikami, rozmowy z nauczycielem na temat bieżących  spraw lub problemów. Tak więc Rodzice nie żegnają dzieci w szatni, mają możliwość,  a nawet pożądany obowiązek przyprowadzenia dziecka do sali zajęć.
 • Co jakiś czas (raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące, według potrzeb), odbywają się regularnie konsultacje z rodzicami. Jest to czas poświęcony na swobodną rozmowę, bez udziału dzieci, na temat postępów jak również problemów przedszkolaków w zakresie zachowania lub tematów dydaktycznych. Konsultacje są lepszą formą spotkań niż zebrania ogólne, podczas których rodzic nie zawsze ma możliwość rozmowy na tematy indywidualne
 • Pomysłem, który wyróżnia nasze przedszkole spośród innych jest możliwość indywidualnego uczestnictwa rodzica w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, podczas których nauczycielka traktuje rodzica nie jako gościa, ale jako pełnoprawnego uczestnika procesu wychowawczego.

Rodzic jest przedstawiony dzieciom, przedszkolaki przedstawiają się indywidualnie przybyłemu rodzicowi, on  musi zdobyć ich zaufanie, musi „być” dla wszystkich dzieci ,nie tylko dla swego syna lub córki. Wtedy może  wraz z dziećmi uczestniczyć w zabawach ruchowych, pomaga dzieciom podczas czynności higienicznych, wspólnie z grupą przygotowują np. sałatkę jesienną lub malują farbami plakatowymi, zaproszony rodzic uczestniczy w procesie wychowawczym  próbując rozwiązywać sytuacje sporne między dziećmi, jest po prostu  partnerem nauczyciela, wsparciem dla dzieci,  a nie biernym obserwatorem oceniającym .

Po zakończeniu takich odwiedzin rodzica, widać, że ma to znaczenie i dobry wpływ na współpracę i codzienne relacje rodzica z nauczycielem oraz grupą swojego dziecka. Często podczas takich wizyt w przedszkolu rodzice poznają przyjaciół swoich pociech co skutkuje wzajemnym poznaniem rodziców i popołudniowymi spotkaniami w domach lub na placach zabaw.

Dzięki temu tworzy się grupa ludzi dorosłych, którzy chętnie umilają życie swoim pociechom poprzez organizację wspólnych (przedszkolnych ) imprez plenerowych; dzień ziemniaka, dzień czekolady, festyn itp.

Na dobrej współpracy nauczycieli i rodziców zależy również szkolnym organizatorom rozwoju edukacji (SORE). Coraz częściej mówi się o spotkaniach dla rodziców, które będą prowadzić eksperci z zewnątrz, podczas których nauczyciele będą pełnić funkcję obserwatorów. Następnie wszystkie osoby wspólnie będą analizować poruszane zagadnienia, zachowania osób prowadzących i rodziców. Dzięki takim doświadczeniom można spojrzeć na pracę nauczycieli i przedszkola  z innej perspektywy i odkryć nowe sposoby działania i rozwiązywania trudności wychowawczych.

 • rodzice chętnie udzielają rad, wskazówek, aby polepszyć
 • funkcjonowanie i organizację przedszkola
 • uczestniczą liczniej w proponowanych formach spotkań, zebrań,
 • mają możliwośćindywidualnego uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych – obserwacja własnej pociechy, jej relacji z rówieśnikami
 • obserwują codzienną pracę nauczyciela, zaangażowanie, metody rozwiązywania problemów, które pojawiają się w grupie; dzięki temu znają inne dzieci ,ich problemy, mają większe zrozumienie dla decyzji podejmowanych przeznauczyciela idarzą go większym zaufaniem
 • rodzice są bardziej skłonni do wszelkich form pomocy
 • dla nauczyciela praca jest łatwiejsza, bo czuje akceptację dla tego, co robi
 • przedszkole ma dobrą opinię w najbliższym środowisku, a rodzice są świadomi podejmowanej decyzji o wyborze przedszkola, nie czują się zawiedzeni jego funkcjonowaniem i zasadami.
 • rodzic może obserwować swoje dziecko na tle grupy, jego relacje, współpracę z rówieśnikami, jak również zachowanie jest to dobry czas na większy kontakt rodzica z nauczycielem.
 • dzięki dłuższemu pobytowi rodzica w placówce, poprawiają się  relacje z nauczycielem.
 • rodzic poznaje przedszkole od strony zwykłych, codziennych zajęć i przeciętnego planu dnia.