KOMUNIKATY !!!

WAŻNE INFORMACJE O STAWCE ŻYWIENIOWEJ 

W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI-WYDARZENIA BIEŻĄCE!!

UWAGA ! NASTĄPIŁA ZMIANA NAZWY GRUP! 

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ OD 1 WRZEŚNIA 2020

Rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu nr 9 dnia 1 września 2020 roku:

 

Rodzice, od dnia 1 września przyprowadzamy dzieci do przedszkola w godzinach 6.00 – 8.30.

Zanim to zrobicie, prosimy zapoznać się z poniższymi procedurami obowiązującymi w placówce, jak również należy wydrukować oświadczenie  COVID- 19 i upoważnienie do odbioru dziecka z aktualnymi numerami telefonów.(do pobrania w zakładce "polityka danych osobowych"-lewy margines)

( Rodzice, których dzieci uczęszczały do przedszkola w czasie przerwy wakacyjnej nie wypełniają oświadczenia COVID – 19).

Przynosimy do przedszkola zamienne obuwie oraz ubrania na przebranie, dzieci 3 letnie piżamę,

jeżeli będzie leżakować.

Dziecko przed wejściem na szatnię będzie miało mierzoną temperaturę, porozmawiajcie o tym ze swoim maleństwem.

Do przedszkola wchodzi tylko jeden rodzic z dzieckiem.

Dzieci nowo przyjęte mogą wejść z rodzicem na szatnię, przebrać się i pożegnać.

Opiekun lub nauczyciel odbierze dziecko z szatni i zaprowadzi na salę.

 

Na szatni obowiązuje zasłanie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk. W szatni może przebywać jednocześnie czworo dzieci z rodzicem. Rodzice lub opiekunowie bez maseczek lub przyłbic nie będą wpuszczani na teren placówki.

 

Nie zostawiajcie przyprowadzania na ostatni moment, bo mogą powstawać wtedy niepotrzebne kolejki i zdenerwowanie Rodziców i dzieci.

Nie spóźniajcie się, szanujcie personel i naszą pracę.

PROCEDURY COVID-19

 

USTALENIA DYREKTORA

 

W celu minimalizacji narażenia na ryzyko zakażenia wirusem COVID-19
dzieci oraz pracowników Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich,
działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

ustalam następujące, dodatkowe wymagania bezpieczeństwa:

 • wszyscy pracownicy, przed wznowieniem opieki nad dziećmi winni być ponownie zapoznani z obowiązującymi instrukcjami i procedurami higieniczno – sanitarnymi (HACCP i inne obo­wiązujące w Przedszkolu) oraz niniejszymi ustaleniami za pisemnym potwierdzeniem;
 • dodatkowe wymagania bezpieczeństwa, konieczne dla zachowania zdrowia należy udostęp­nić do wiadomości rodziców / opiekunów dzieci pozostających pod opieką Przedszkola i w razie potrzeby odpowiednio wyjaśnić;
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15m2; w przypadku liczby większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2
 • do pracy w Przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną;
 • zabawki, których nie można dezynfekować w prosty sposób (np. „pluszaki”), należy usunąć z pomieszczeń pobytu dzieci, zmagazynować w bezpiecznym miejscu i zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych oraz zniszczeniem, wykorzystywane do zajęć przybory spor­towe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy dokładnie dezynfekować;
 • obowiązuje absolutny zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek lub innych przedmiotów;
 • do Przedszkola dzieci przyprowadzają wyłącznie zdrowi i nie poddawani aktualnie kwarantannie rodzice lub opiekunowie. Osoby z objawami chorobowymi mogącymi sugerować zakażenie lub w razie uzasadnionego podejrzenia złamania kwarantanny, nie zostaną wpuszczone na teren Przedszkola, o podejrzenia złamania kwarantanny zostaną dodatkowo powiadomione służby sanitarne;
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do Przedszkola;
 • do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugeru­jących chorobę zakaźną;
 • wprowadza się zasadę mierzenia temperatury i wywiadu na temat stanu zdrowia dziecka (rodziców należy pouczyć o ewentualnych konsekwencjach zatajenia istotnych informacji mogących świadczyć o zakażeniu dziecka, domowników lub kwarantannie tych osób, w tym odpowiedzialności karnej z Art. 165. § 1 ust. 1 Kodeksu karnego - pozbawienie wolności od 6 miesięcy do lat 8);
 • ustala się dopuszczalną temperaturę 37,5 C
 • należy uzyskać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka również w trakcie pobytu w Przedszkolu, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystą­pienia niepokojących objawów chorobowych (brak takiej zgody jest równoznaczny z rezy­gnacją rodziców / opiekunów z pobytu dziecka pod opieką Przedszkola);
 • zostanie zakupiony termometr bezdotykowy w celu mierzenia temperatury dzieciom oraz pracownikom przebywającym na terenie Przedszkola:
 • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie może przebywać w Przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka do domu i skontak­towania się z lekarzem;
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze Przedszkola oraz nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola, są zobowiązani stosować środki ochrony osobistej (rę­kawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice);
 • przy drzwiach wejściowych należy zorganizować stanowisko do dezynfekcji i umieścić in­formację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe (nie dotyczy dzieci), wchodzące do Przedszkola;
 • należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos (maseczki, przyłbice);
 • rodzice lub opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z Przedszkola są zobowiązani zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5m;
 • rodzice lub opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola(krótki korytarz) z zachowaniem zasady -1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5m, przy czym rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności ( osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe)
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na terenie Przedszkola może przebywać tylko jedna osoba (rodzic, opiekun), pobyt osób towarzyszących (np. drugi rodzic, inne dzieci - ro­dzeń­stwo) jeżeli to konieczne, należy ograniczyć wyłącznie do ogrodu przedszkolnego. Obowiązuje całkowity zakaz poruszania się po terenie Przedszkola osób nie będą­cych pracownikami wykonującymi czynności służbowe (z wyłączeniem ogrodu przedszkolnego);
 • podczas przekazywania / odbierania dziecka na teren budynku zabrania się wnoszenia to­reb, siatek i innych pojemników np. z zakupami (nie dotyczy damskich torebek i męskich sa­szetek na dokumenty) oraz zbędnych przedmiotów np. rowerki, hulajnogi itp. (nie dotyczy wózków dziecięcych);
 • należy zaktualizować wszystkie numery kontaktowe do rodziców i opiekunów dzieci oraz uczulić te osoby na konieczność bezwzględnego odbierania telefonów z Przedszkola (można za­chęcać rodziców / opiekunów do przypisania charakterystycznego, wyraźnego dzwonka do kontaktu „Przedszkole”);
 • należy uzupełnić istniejące wykazy telefonów o numery do: organu prowadzącego, stacji sanitarno - epidemiologicznej, służb medycznych i umieścić je w miejscu łatwo dostępnym;
 • pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni Przedszkola, wynoszący min. 1,5 m;
 • personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi;
 • wprowadza się zakaz wchodzenia do budynku Przedszkola osób trzecich (np. dostawcy materia­łów i/lub usług) z wyłączeniem sytuacji awaryjnych uniemożliwiających normalne funkcjo­nowanie placówki;
 • dostarczane z zewnątrz towary, materiały należy odbierać od dostawców przed wejściem do budynku z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczka, rękawice ochronne);
 • dostarczone z zewnątrz towary, materiały należy poddać dezynfekcji za pomocą środków dezynfekujących. Towary, materiały, które nie mogą być dezynfekowane płynnym środkiem dezynfe­kującym należy poddać „kwarantannie” przez min. 48 godz. w wyznaczonym do tego celu pomiesz­czeniu (nie dotyczy produktów spożyw­czych);
 • sale, w których organizowane są zajęcia, należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w spo­sób eliminujący powstawanie przeciągów i/lub wychłodzenie dzieci;
 • zaleca się korzystanie, pod nadzorem nauczycieli z istniejących na terenie Przedszkola placu za­baw;
 • wychodzenie na plac zabaw poszczególnych grup, należy tak zorganizować aby dzieci nie kontaktowały się ze sobą wzajemnie (dyrektor opracuje stosowny harmonogram); plac zabaw może być decyzją Dyrektora zamknięty – wyłączony z użytkowania
 • każdorazowo przed wyjściem dzieci na plac zabaw należy przeprowadzić dezynfekcję sprzę­tu na placu zabaw, nie zdezynfekowany sprzęt musi być oznaczony taśmą zabezpie­czającą przed jego używaniem;
 • podczas zabaw, należy preferować używanie przez dzieci różnych egzemplarzy zabawek (eli­minować sytuacje gdzie dzieci bawią się tą samą zabawką, jedno po drugim), w przypadku pojedynczych egzemplarzy zabawek, przed przekazaniem zabawki kolejnemu dziecku, na­leży ją zdezynfekować;
 • wzmóc nadzór nad zabawami (zachowaniami) dzieci, każdorazowo zabawka, która była wkładana przez dziecko do buzi musi być bezwzględnie umyta i zde­zynfekowana przed odłożeniem jej na półkę lub przekazaniem innemu dziecku;
 • w miarę możliwości powstrzymywać dzieci od wzajemnych, bliskich kontaktów (przytulanie, całowanie tzw. „buziaczki” itp.),
 • zabawy należy organizować w taki sposób, aby w miarę możliwości zachować bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi, unikać zabaw wymagających bliskiego kontaktu dzieci lub sku­pisk,
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych zapewnia się środki do mycia i de­zynfekcji rąk;
 • dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk muszą być umieszczone w miejscach niedostępnych dla dzieci;
 • we wszystkich pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszone są instrukcje HACCP bezpiecznego mycia i dezynfekcji rąk (w przypadku zauważenia jej ubytku należy niezwłocz­nie powiadomić o tym dyrektora w celu nie­zwłocznego uzupełnienia braku;
 • umieścić obrazkową instrukcję mycia rąk w pomieszczeniach higie­niczno – sanitarnych dzieci, podczas mycia rąk przez dzieci zachęcać do mycia zgodnie z in­strukcją,
 • do odwołania zawiesza się proces edukacyjno - profilaktycznego mycia przez dzieci zębów w Przedszkolu,
 • wszyscy pracownicy są zaopatrzeni w odpowiednie, indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (przyłbice), a także fartuchy z długim ręka­wem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji);
 • wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania środków ochrony indy­widualnej zgodnie z instrukcją producenta i niniejszymi ustaleniami;
 • codzienne prace porządkowe, należy przeprowadzać starannie ze szczególnym uwzględnie­niem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania po­wierzchni do­tykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram leżaczków, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów biurek, stołów i stolików w salach;
 • przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta zawartych w Karcie charakterystyki lub znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomiesz­czeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służą­cych do dezynfekcji;
 • należy wzmóc nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi;
 • korzystanie z dystrybutorów wody przez pracowników jest możliwe wyłącznie w miejscach niedostępnych dla dzieci. Dzieciom napoje podaje wyłącznie osoba dorosła- pracownik;
 • przed wydaniem posiłków dzieciom oraz po zakończeniu ich spożywania należy zdezynfeko­wać powierzchnie stolików i krzesełka;
 • przed spożyciem posiłku dzieci muszą bezwzględnie umyć ręce (zgodnie z instrukcją);
 • posiłki powinny być pozostawione na wózku gastronomicznym przed wej­ściem do kuchni, do pomieszczeń pobytu dzieci posiłki są dostarczane przez opiekunów danej grupy;
 • po spożyciu posiłku, puste naczynia są wystawiane na zewnątrz na wózek gastronomiczny prze opiekunów danej grupy, a następnie odbierane przez personel kuchenny unikając kontaktu z pozostałymi pracownikami;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia personelu kuchennego do pomieszczeń pobytu dzieci;
 • obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia osób niezwiązanych z przygotowa­niem posiłków do pomieszczeń w których przygotowuje się posiłki (kuchnia);
 • osoby wydające posiłki dzieciom oraz wspomagające dzieci podczas jedzenia muszą bezwzględnie umyć ręce i zdezynfekować ręce (zgodnie z instrukcją),
 • należy wzmóc nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących instrukcji i procedur HACCP pod­czas wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłków;

UWAGA !

 • jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w od­rębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu (z zapewnieniem minimum 2 m odle­głości od innych osób) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego ode­brania dziecka ze Przedszkola;
 • w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 (pra­cownika, lub dziecka) należy postępować ściśle zgodnie z „Procedurą bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19” stanowiącą załącznik do niniejszych ustaleń;

 

Decyzje i polecenia wydane przez służby sanitarne i/ lub medyczne są nadrzędne w stosunku do niniejszych ustaleń.

 

Niniejsze ustalenia obowiązują od dnia ich zatwierdzenia przez Dyrektora Przedszkola.

 

Załączniki:

 1. Procedura bezpiecznego postę­po­wania w sytuacji wystąpienia u pracownika lub dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19

 

 

Zatwierdził:

 

 

 

 

Dyrektor Przedszkola

 mgr Monika Korfanty

 

UWAGA RODZICE I DZIECI!!!

Drodzy rodzice i dzieci!

Wszystkie bieżące zadania i ćwiczenia będą dostępne w zakładce "AKTUALNOŚCI" - "WYDARZENIA BIEŻĄCE" pod nazwą grupy. Dla ułatwienia przepływu informacji udostępniamy bezpośrednie odnośniki do poszczególnych wirtualnych dysków:

Grupa "Zajączki" - klik

Grupa "Żabki" - klik

Grupa "Jeżyki"- klik

Grupa "Biedronki" - klik

Grupa "Wiewiórki" - klik

Polecamy również zaglądać na fanpage przedszkola (Przedszkole "Pod Sosenką" - klik), gdzie pojawiają się ogłoszenia dotyczące darmowych, wirtualnych spektakli i wydarzeń kulturalnych dla dzieci w wieku przedszkolnym.   

Personel przedszkola

ilustracja

Kino w kosmosie

więcej
ilustracja

Jesienne, kolorowe liście

więcej
ilustracja

Maluszki w niezwykłym kinie

więcej
ilustracja

Nasza planeta

więcej
ilustracja

Jeże

więcej
ilustracja

Kino sferyczne - bajka pt."Dbamy o naszą planetę"

więcej