Deklaracja dostępności do pobrania

Polityka ochrony danych osobowych do pobrania

Biutletyn Informacji Publicznej

Przedszkole nr 9

ul. Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 32 228 39 39
email: przedszkole9@siemianowice.pl

skrzynka ePUAP naszego przedszkola

/P9Siemianowice/domyslna

WAŻNE!!!

OD PONIEDZIAŁKU 19 KWIETNIA

PRZEDSZKOLA WRACAJĄ DO PRACY 

W TRYBIE STACJONARNYM.

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

Zapisy do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl. na rok szkolny 2021/2022

 

W dniach od 08 marca do 29 marca 2021 roku będzie trwała rekrutacja podstawowa do Przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śl. na nowy rok szkolny.

Nabór do siemianowickich przedszkoli publicznych na nowy rok szkolny będzie się odbywał przy wsparciu systemu elektronicznego :

http://www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl/

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola logują się na powyższej stronie internetowej i wprowadzają dane do formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Wypełniony formularz należy wydrukować i podpisany z załącznikami złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ OBOJE RODZICÓW

Rodzice mogą logować się do systemu od 08 marca 2021 roku

 godz. 8.00 do 29 marca 2021 roku do godz.15.00.

Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona 05 maja 2021 roku godz. 8.00.

W procesie naboru nie uczestniczą dzieci już uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli pisemną „ Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIE W ZAKŁADCE "REKRUTACJA 2021/2022"

REKRUTACJA 2021/2022

Dyrektor Przedszkola nr 9 przekazuje informacje w związku z wydanym

Zarządzeniem nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów , na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych  w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Na podstawie art.30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,poz.713 z poźn. zm.), art 29 ust.2 pkt.2 oraz art.154 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo Oświatowe (jednolity tekst Dz.U.z 2020r).

 zarządzam , co następuje

&1.Określam terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumetów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina siemianowice Śląskie, wskazane w załączniku do niniejszego zarządzenia.

&2. Wykonanie Zarządzenia powierza sie Naczelnikowi Wydziału Edukacji 

&3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie

&4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Prezydent Miasta - Rafał Piech

Zaparafowali:

Drugi zastepca Prezydenta Miasta - Marta Suchanek-Bijak

Naczelnik Wydziału Edukacji- Anna Sobieraj

Starszy Inspektor Wydziału Edukacji-Oliwia Mroczkowska

Sprawdził pod względem formalnoprawnym:

Radca Prawny

Maciej Bieniak

Załącznik do Zarzadzenia nr 1842/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie  z dnia 18 stycznia 2021r

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,  na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie przez rodzicow deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

22.02.2021-28.02.2021

------------------------------

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

08.03.2021- od godz.8.00

29.03.2021-do godz.15.00

26.07.2021-od godz.8.00

09.08.2021. -do godz.15.00

3

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30.03.2021-23.04.2021

10.08.2021.-23.08.2021

4

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.04.2021.-godz.8.00

25.08.2021 -godz.8.00

5

Dalsze postępowanie rekrutacyjne- potwierdzenie przez rodzica/opiekuna woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26.04.2021-od godz.8.00

30.04.2021.-do godz.15.00

25.08.2021.-od godz.8.00

27.08.2021 -do godz.15.00

6 Podanie do publiczej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  05.05.2021 -godz.8.00 30.08.2021.-godz.8.00

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "REKRUTACJA 2021/2022"

więcej

WIRTUALNE DYSKI

Dla ułatwienia przepływu informacji udostępniamy wirtualne dyski poszczególnych grup:

Zajączki - klik 

Żabki - klik 

Jeżyki - klik 

Wiewiórki - klik 

Biedronki - klik 

ilustracja

Motyli taniec

więcej
ilustracja

Urodzinki Nicoli

więcej
ilustracja

Dzisiaj praca z tablicą piaskową

więcej
ilustracja

Witaj Wiosno !

więcej
ilustracja

Wiosna !

więcej
ilustracja

Zajączek

więcej